Mały ZUS plus

Termin zgłoszenia do ulgi „mały ZUS plus” – do 31 stycznia 2023

Do 31.01.2023 można zgłosić się do ulgi – mały ZUS plus. To ulga w składkach społecznych, która przysługuje przedsiębiorcom, których przychód z działalności gospodarczej nie przekroczył 120 tysięcy przychodu w poprzednim roku.

Jakiej wysokości będą składki na „małym ZUS plus”

Korzystając z małego ZUSu plus składki społeczne będą mniejsze niż standardowe i będą się mieścić w widełkach:

 • od 331,26 PLN(I-VI)/341,72 PLN(VII-XII) do 1418,48 PLN (ze składką chorobową);
 • od 305,61 PLN(I-VI)/315,26 PLN(VII-XII) do 1316,54 PLN (bez składki chorobowej).

Warunki jakie należy spełnić, by skorzystać z ulgi „mały ZUS plus”

Poniżej przedstawiamy warunki jakie należy spełnić, żeby skorzystać z tej ulgi. Warto jednak zwrócić uwagę na najważniejszą rzecz w tym przypadku – termin zgłoszenia.

Ten mija 31 stycznia 2023 roku i w razie jego przekroczenia niestety nie można go przywrócić. Należy odczekać rok, aby znów mieć szanse się do ulgi zgłosić. (pod warunkiem, że inne kryteria pozwalające skorzystać z tej preferencji będą oczywiście spełnione).

Aby skorzystać z ulgi mały ZUS plus spełnić poniższe warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG dłużej niż 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;
 • przychód z tytułu działalności nie może przekroczyć 120 tys. PLN w poprzednim roku (jeżeli działalność jest prowadzona krócej, to limit należy ustalić proporcjonalnie do okresu);
 • działalność nie może być rozliczana w formie karty podatkowej i zwolniona z VAT (warunki te muszą być spełnione łącznie, aby wykluczały z ulgi);
 • przedsiębiorca nie może podlegać składkom ZUS z tytułu innej pozarolniczej działalności (na przykład jako wspólnik spółki jawnej);
 • nie można spełniać warunków do tzw. „preferencyjnych składek” – kod 0570, bo wówczas należy z nich skorzystać;
 • nie można wykonywać usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Z ulgi mały ZUS plus można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Jeśli przedsiębiorca spełnia powyższe warunki powinien do 31 stycznia 2023 roku wyrejestrować się (ZUS ZWUA) z obecnego kodu 0510/0512 i dokonać rejestracji (ZUS ZUA) do kodu 0590/0592.

Na stronie ZUS jest dostępny kalkulator do wyliczenia podstawy oraz szczegółowe wyjaśnienia wraz z przykładami.

Kalkulator MDG – ZUS

Konferencja BIURA RACHUNKOWE NA ZAKRĘCIE 2022

We wtorek 8 listopada 2022 roku przedstawiciele naszego biura rachunkowego mieli przyjemność uczestniczyć jako słuchacze w konferencji: „BIURA RACHUNKOWE NA ZAKRĘCIE – działać i wygrywać w zmieniającym się świecie”

To już trzeci rok z rzędu, kiedy twórcy i pomysłodawcy BIUR RACHUNKOWYCH NA ZAKRĘCIE zorganizowali konferencję. Za każdym razem przygotowując i dobierając poruszane tematy do otaczającej nas i zmieniającej się wciąż rzeczywistości księgowo-podatkowej.

Tym razem było o zmianach: o zmianach w przepisach podatkowych. Zmianach w składkach ZUSowskich. O zmianach – a właściwie o potrzebie zmian organizacji pracy w księgowości – czyli o odejściu od dokumentów papierowych.

Udział w konferencji to niezwykle cenne doświadczenie i duża przyjemność dla naszego biura rachunkowego.

Za rok też będziemy! 🙂

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE NA KOLEJNY OKRES

Na stronie ZUS pojawił się wniosek o kontynuację świadczenia postojowego RSP-DK.

Aby uzyskać świadczenie na kolejny miesiąc nie trzeba przedstawiać kolejnego spadku przychodów miesiąc do miesiąca – we wniosku znajduje się oświadczenie,
że sytuacja materialna wykazana w poprzednim wniosku nie uległa poprawie.

Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy.

Poniżej link do wniosku:

https://www.zus.pl/…/R…/4424dcba-8c85-a019-e729-aed4bc7bd62e

Tarcza Finansowa PFR

Pomoc finansowa polega na przyznawaniu nieoprocentowanych subwencji finansowych za pośrednictwem banków komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.

Przy spełnieniu warunków: utrzymaniu działalności i zatrudnienia przez 12 miesięcy jest możliwość umorzenia subwencji do 75%

Na stronie Polskiego Funduszu Rowoju dostepny jest przewodnik, którym opisane są szczegółowo warunki przyznania finansowania wraz z przykładami.

Poniżej adres strony internetowej:

pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

ZWOLNIENIE Z ZUS ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

W związku z wprowadzeniem wyczekiwanej ustawy „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorcy opłacający składkę tylko za siebie mogą skorzystać z dwóch form pomocy:

 • Zwolnienie z płatności składek ZUS za 3 kolejne miesiące: (marzec, kwiecień, maj);
 • Świadczenie postojowe.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Osoby opłacające składki wyłącznie za siebie, muszą spełnić łącznie dwa warunki:

 • działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Po spełnieniu obu warunków, należy złożyć wniosek RDZ i już teraz (do 10 kwietnia) nie płacić składki za marzec.

Wniosek dostępny na stronie ZUS można wysłać pocztą, zawieźć osobiście lub wypełnić na PUE ZUS.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie wynosi 2080 PLN (jest nieoskładkowane i nieopodatkowane – dokładnie taką kwotę można otrzymać).

Warunki:

 • brak innego tytułu do ubezpieczenia poza działalnością;
 • działalność prowadzona przed 1 lutego 2020;
 • przychód nie wyższy niż 15 681 PLN
 • przychód musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Po spełnieniu wszystkich warunków, należy złożyć wniosek RSP-D.

Można go wysłać pocztą, złożyć osobiście lub elektronicznie przez PUE ZUS.

Biała lista podatników

1 września 2019 roku została uruchomiona „biała lista podatników VAT”. Jest to prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz, w którym znajdą się informacje o:

– podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub wykreślił je z rejestru VAT;

– podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT (czynni i zwolnieni) oraz o podmiotach, których rejestracja została przywrócona.

Bardzo istotną informacją, jaka będzie widoczna w wykazie, jest numer rachunku bankowego podatnika. Będzie to numer rachunku, na który kontrahenci podmiotu powinni dokonywać płatności
za przeprowadzone transakcje. Jeżeli zapłata nastąpi na rachunek inny niż we wprowadzonym przez szefa KAS wykazie, wydatek ten nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to transakcji powyżej 15000 PLN. Kosztu uzyskania przychodów nie będzie mogła stanowić nadwyżka ponad 15000 PLN.

Ponadto nowe przepisy przewidują sankcję w postaci objęcia nabywcy odpowiedzialnością solidarną za zobowiązanie VATowe wynikające z tej transakcji. Choć zmiany wchodzą w życie już we wrześniu, to sankcje będą obowiązywać od stycznia 2020 roku.

Zmiany przepisów wymuszają konieczność każdorazowej weryfikacji, numeru rachunku z faktury na „białej liście”.

Mikrorachunek podatkowy od 2020 roku

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy przypisany do każdego podatnika od 2020 roku.

Według Ministerstwa Finansów takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesza rozliczanie wpłacanych środków.

Mikrorachunek służył do wpłacania kluczowych podatków: Podatku od towarów i usług (VAT). Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Numer ten składa się z 26 cyfr i zawiera numer PESEL podatnika będącego osobą fizyczną lub numer NIP w przypadku przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych.

Generator będzie dostępny jest na stronie internetowej www.podatki.gov.pl

Bez podatku PIT dla Młodych

Od 1.08.2019 obowiązują przepisy, na mocy których pracownicy, zleceniobiorcy do 26 roku życia objęci są ulgą w podatku PIT.

Ulga ta polega na tym, iż pracodawca nie pobiera zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem.

Aby skorzystać z wspomnianego zwolnienia, należy dostarczyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie.